Baner URK
Biuro Prawne - Umowy
Obowiązujące wzory umów

 

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczone zostały nowe wzory umów cywilnoprawnych obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku w Uczelni. Jednocześnie przypominam, iż dokonując wyboru rodzaju umowy, należy pamiętać o następujących zasadach.

 1. Umowa zlecenia to umowa świadczenia usług przez określony w umowie czas (od…do…), jest to umowa starannego działania, a nie umowa rezultatu;
 2. Umowa o dzieło to umowa zobowiązująca do wykonania określonego dzieła utrwalonego materialnie w określonym w umowie terminie (do…), jest to umowa rezultatu;
 3. W zakresie umów o dzieło z pracownikami Uczelni należy pamiętać o stosowaniu aktów wewnętrznych Uczelni, w tym Zarządzenia Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz pokrywania się przedmiotu umowy z zakresem obowiązków pracowniczych – w przypadku umów zawieranych z pracownikami Uczelni;
 5. Osoba podpisująca umowę w imieniu Uczelni obowiązana jest dopilnować, aby:
  1. termin podpisania umowy nie był wcześniejszy niż jej rejestracja w Centralnym Rejestrze Umów Uczelni;
  2. do umowy załączona była wypełniona ankieta osobowa Wykonawcy/Zleceniobiorcy.

 

Projekty umów proszę przesyłać:

 • W zakresie umów dotyczących zalecenia prowadzenia zajęc dydaktycznych (wykłądy, ćwiczenia, semianiara) - do Działu Nauczania (DN) adres e-mail: dnu@urk.edu.pl
 • W zakresie pozostałych umów - do Sekcji Organizacyjno-Prawnej (SOP), adres e-mail: zrp@urk.edu.pl

 

WZORY UMÓW:

1. UMOWA O DZIEŁO BEZ PRAW AUTORSKICH Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

2. UMOWA O DZIEŁO Z WYKORZYSTANIEM PRAW AUTORSKICH Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

3. UMOWA O DZIEŁO BEZ PRAW AUTORSKICH Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

4. UMOWA O DZIEŁO Z WYKORZYSTANIEM PRAW AUTORSKICH Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

5. UMOWA ZLECENIE (O ŚWIADCZENIE USŁUG) Z PRACOWNIKIEM UCZELNI

6. UMOWA ZLECENIE (O ŚWIADCZENIE USŁUG) Z OSOBĄ NIEBĘDĄCĄ PRACOWNIKIEM UCZELNI

7. UMOWA O RYCZAŁT SAMOCHODOWY

 

 ZAŁĄCZNIKI DO UMÓW:

1. ANKIETA OSOBOWA DO UMOWY

2. RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO

3. RACHUNEK DO UMOWY O ZLECENIE/ŚWIADCZENIE USŁUG

4. KOMUNIKAT PPK -  Oświadczenie dla zleceniobiorców (PPK)

 

UMOWY NA PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 2022 r. 

 

Szanowni Państwo. Poniżej zamieszczone zostały nowe wzory umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmujących dzieło lub zlecenie z ruchomym wynagrodzeniem, zależnym od liczby faktycznie wykonanych godzin, obowiązujące od 4 maja 2022 r. w Uczelni.

 

WZORY UMÓW:

1. UMOWA O DZIEŁO

2. UMOWA ZLECENIA

3. Załącznik nr 2 do umów - Informacja na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (nie dotyczy studiów podyplomowych)

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie